Chránený areál Lúky pod Besníkom

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1186
Výmera chráneného územia: 838 267 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2010
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: KÚŽP v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 1/2010 z 5.1.2010 - účinnosť od 15.1.2010
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana zachovalých biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520), Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a Smrekové lesy čučoriedkové (9410), biotopov národného významu: Mezofilné pasienky a spásané lúky, Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí a Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách a druhov rastlín a živočíchov európskeho významu a národného významu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Telgárt
Katastrálne územie: Telgárt
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam