Chránený areál Šándorky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1188
Výmera chráneného územia: 31 132 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2010
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: KÚŽP Nitra
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 1/2009 z 3. marca 2010
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae (6210), Subpanónske travinno-bylinné porasty (6240), Xerotermné kroviny (40A0), Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových a bázických substrátoch (6110) a druhov rastlín európskeho významu: poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a hadinec červený (Echium russicum).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Nová Dedina
Katastrálne územie: Opatová
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam