Chránený areál Dolné lazy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1190
Výmera chráneného územia: 72 649 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2010
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: KÚŽP Nitra
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Nitra č. 3/2010 z 3. marca 2010 - účinnosť od 1.4.2010
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopu európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Obec: Závada
Katastrálne územie: Závada
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam