Chránený areál Kotlina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1192
Výmera chráneného územia: 6 166 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2010
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: KÚŽP v Bratislave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 4/2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Kotlina
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-brestovo- jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (91E0), Dubovo-hrabové lesy panónske (91G0), Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy (9190), Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340), Vresoviská (4030), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160), Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), biotopov národného významu: Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy a Slatinné jelšové lesy, druhov európskeho významu a druhov národného významu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 2. stupeň
3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Obec: Hlboké, Cerová
Katastrálne územie: Hlboké, Cerová-Lieskové
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam