Chránený areál Oborínske jamy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1196
Výmera chráneného územia: 84 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2011
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad životného prostredia Košice
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia Košice č. 1/2011 z 18. januára 2011 - účinnosť od 1.2.2011, 2. stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Latorica
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je ochrana biotopu európskeho významu: Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea (3130) a druhov európskeho významu: marsilea štvorlistá (Marsilea quadrifolia) a kunka červenobruchá (Bombina bombina).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 2. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Oborín
Katastrálne územie: Oborín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam