Prírodná rezervácia Smrekovica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1207
Výmera chráneného územia: 2 347 500 m2
Výmera ochranného pásma: 596 400 m2
Rok vyhlásenia: 2012
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: KÚŽP v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2012 z 3. apríla 2012
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie a jej ochranného pásma je zabezpečenie ochrany ekosystému prirodzených smrekových lesov s biotopmi európskeho významu Smrekové lesy čučoriedkové (9410) a Smrekové lesy vysokobylinné ( 9410) ) so zachovalou štruktúrou pralesovitého charakteru a prirodzených procesov v nich prebiehajúcich.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Liptovská Osada, Ružomberok
Katastrálne územie: Liptovská Osada, Ružomberok
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam