Chránený areál Demänovská slatina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1208
Výmera chráneného územia: 16 664 m2
Výmera ochranného pásma: 54 359 m2
Rok vyhlásenia: 2012
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad ŽP v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2012 z 30. apríla 2012 - účinnosť od 15.5.2012
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu a jeho ochranného pásma je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a Prirodzené distrofné stojaté vody (3160), druhov európskeho významu a druhov národného významu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie: Demänová
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam