Prírodná pamiatka Beliansky potok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1212
Výmera chráneného územia: 25 201 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2012
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: KÚŽP v Prešove
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2012 z 13. apríla 2012 - účinnosť od 15.5.2012
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - PIENAP
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia prírodnej pamiatky je ochrana druhu európskeho významu: mihuľa potočná (Lampetra planeri).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Obec: Spišská Belá
Katastrálne územie: Spišská Belá
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam