Prírodná rezervácia Borsukov vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1233
Výmera chráneného územia: 1 467 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2015
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 6/2016 Z. z. z 9. decembra 2015, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch - ú. od 1.1.2016
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Poloniny
Predmet ochrany: Predmet ochrany: 1. Komplex les. spoločenstiev, podst. nezmenených ľud. činnosťou, súčasť územia medzinár. významu – lokality „Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka“ zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO. 2. Biotopy eur. významu: Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy(9130), Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy (9110), Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140). 3. Druhy živočíchov eur. významu: kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), ďateľ bielochrbtý(Dendrocopos leucotos), ď. čierny(Dryocopus martius), muchárik červenohrdlý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), včelár lesný(Pernis apivorus), žlna sivá(Picus canus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), myšovka horská (Sicista betulina), zubor hrivnatý (Bison bonasus), vlk obyčajný (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), medveď hnedý (Ursus arctos) a fuzáč alpský (Rosalia alpina).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Nová Sedlica, Zboj
Katastrálne územie: Nová Sedlica, Zboj
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Poloniny
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam