Rička

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1235
Výmera chráneného územia: 3 504 952 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2015
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Obec Kamienka
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamienka č. 4/2015, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Rička
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: -
Predmet ochrany: Účelom vhlásenia CHÚ je ochrana nelesných a lesných biotopov európskeho a národného významu a ochrana druhov rastlín a živočíchov európskeho a národného významu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Obec: Kamienka
Katastrálne územie: Kamienka
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam