Čársky les

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1236
Výmera chráneného územia: 402 908 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2016
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: obec Čáry
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzné nariadenie obce Čáry č. 1/2016 z 24. júna 2016, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Čársky les
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: -
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené z dôvodu potreby ochrany biotopu európskeho významu Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (kód 91F0, 11 druhov európskeho významu, 21 druhov národného významu. Posledný ucelený zostatok zachovalého tvrdého lužného lesa na Myjavskej nive s typickými rastlinnými a živočíšnymi druhmi.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma:
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Obec: Čáry
Katastrálne územie: Čáry
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 34-42 Kúty
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam