Barania zem

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1237
Výmera chráneného územia: 8 153 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2016
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Obecné zatupiteľstvo obce Moravany nad Váhom
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZN obce Moravany nad Váhom č. 4/2016, schválené uzn. OcZ č. 78/2016 zo 14.11.2016 - účinnosť od 5.12.2016, uzn.OcZ č. 147/2018 z 12.2.2018 - ú. od 28.2.2018
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: Obec
Predmet ochrany: Ochrana lokality s významnou biologickou, vedeckou, estetickou a kultúrnou hodnotou, zachovanie prírodnej rovnováhy a ochrana rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a prvkov ekosystémov. Územie predstavuje významný ekostabilizačný a interakčný prvok v krajine.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Moravany nad Váhom
Katastrálne územie: Moravany nad Váhom
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam