Zámocký park v Hlohovci

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1238
Výmera chráneného územia: 334 186 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2017
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Mesto Hlohovec
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZN mesta Hlohovec č. 184/2017, ktorým sa vyhlasuje OcCHÚ "Zámocký park v Hlohovci", schválené uznesením MZ v Hlohovci zo dňa 18.5.2017
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: Obec
Predmet ochrany: OcCHÚ Zámocký park v Hlohovci je situované v JZ časti intravilánu mesta Hlohovec v blízkosti obytnej mestskej zóny. Rovinatá časť je situovaná na alúviu rieky Váh. OcCHÚ je využívané ako mestský park s časovo neobmedzeným prístupom pre návštevníkov. Park je pamiatkový objekt. Jeho súčasťou sú chránené stromy - borovica lesná a platan západný. Patrí medzi genofondovo významné plochy flóry a fauny a plochy so zachovalými prirodzenými alebo prírode blízkymi fytocenózami a zoocenózami. Je dielom záhradnej a krajinnej architektúry s nadregionálnym významom.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Katastrálne územie: Hlohovec
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam