Ostriež

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1239
Výmera chráneného územia: 201 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2017
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Mesto Brezová pod Bradlom
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezová pod Bradlom č. 6/2017, ktorým sa vyhlasujeOcCHÚ "Ostriež", schválené uznesením MZ č. 77/2017 zo dňa 28.6.2017
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: Obec
Predmet ochrany: Lesný komplex sa vyznačuje mimoriadne zachovalými pôvodnými lesnými spoločenstvami, ktoré sú v rámci širokého okolia ojedinelé a v takej kvalite ako na predmetnej lokalite už ich iba ťažko nájdeme. Vzácnosťou je aj pestrosť druhov, kedy sa ich zastúpenie mení v závislosti od expozície. Ostriež sa vyznačuje výraznou členitosťou reliéfu, čo podmieňuje pestrosť spoločenstiev. Dotknuté lesné porasty sú zaradené v kategórii lesov ochranných, pretože lesy tu plnia výraznú pôdoochrannú funkciu. Lesné spoločenstvá sa vyznačujú zachovalým drevinovým zložením a štruktúrou. Zároveň predstavuje kopec Ostriež výnimočnú geomorfologickú lokalitu, tzv. epigenetický odľahlík. Aj pre samotné mesto Brezová pod Bradlom by bolo vhodné predmetnú lokalitu zachovať v jej súčasnom stave. Plocha je ideálna aj na vybudovanie náučného chodníka, ktorý by návštevníkov informoval o prírodných hodnotách lokality. Cieľom ochrany je zachovanie priaznivého stavu chráneného územia.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam