Obecné chránené územie Mesta Veľký Šariš

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1245
Výmera chráneného územia: 195 580 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2016
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Mesto Veľký Šariš
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZN mesta Veľký Šariš č. 1/2016,ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Mesta Veľký Šariš, schválené Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Šariši 26.5.2016
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: Obec
Predmet ochrany: Obecné chránené územie predstavuje významný ekostabilizačný prvok v urbanizovanej krajine. Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana tohto územia s jeho významnou biologickou, vedeckou, estetickou a kultúrnou hodnotou.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Veľký Šariš
Katastrálne územie: Veľký Šariš
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam