Dedovec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1246
Výmera chráneného územia: 920 908 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2017
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Mesto Sliač
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZN mesta Sliač č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie Mesta Sliač, schválené Mestským zastupiteľstvom Sliač 12.6.2017
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: Obec
Predmet ochrany: Predmetom ochrany je územie nachádzajúce sa v kúpeľnom mieste bezprostredne nadväzujúce na vnútorné kúpeľné územie, nachádzajúce sa v ochrannom pásme I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov. Hlavnou prioritou je zachovanie a rozvoj vhodných podmienok pre poskytovanie kúpeľnej starostlivosti s vylúčením všetkých rušivých vplyvov a prevádzok na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti a na kúpeľné prostredie. Ďalšou prioritou je zachovanie územia pre rekreačné a oddychové aktivity obyvateľov mesta Sliač ako jediného miesta nachádzajúceho sa v jeho katastrálnom území na tieto účely. Obecné chránené územie, ktorého väčšiu časť predstavuje lesný porast predstavuje významný ekostabilizačný prvok v urbanizovanej krajine. Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana tohto územia s jeho významnou liečebnou, biologickou, vedeckou, estetickou a kultúrnou hodnotou.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Sliač
Katastrálne územie: Rybáre
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam