Obecné chránené územie obce Dolná Streda

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1247
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2017
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Obec Dolná Streda
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZN obce Dolná Streda č. 1/2017 zo dňa 14.06.2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016, schválené uzn. obecného zastupiteľstva č. /2017/19 zo 14.6.2017
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: Obec
Predmet ochrany: CHÚ sa zriaďuje za účelom vytvoriť a zachovať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj komunitného života, ochrany kultúrneho významu a prijateľného životného prostredia svojich občanov, ako územie s ekologickým, estetickým a krajinotvorným významom.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Obec: Dolná Streda
Katastrálne územie: Dolná Streda
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam