Sad SNP

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1250
Výmera chráneného územia: 19 349 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2020
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Mesto Žilina
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZN mesta Žilina č. 1/2020, ktorým sa vyhasuje OcCHÚ mesta Žilina "Sad SNP", schválené uznesením 12. zasadnutia MZ v Žiline 17.2.2020 č. 4/2020 - ú. od 13.3.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: Obec
Predmet ochrany: Obecné chránené územie, ktorého väčšiu časť predstavuje park s priľahlými komunikáciami, predstavuje významný ekostabilizačný prvok v urbanizovanej krajine. Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana tohto územia s jeho významnou biologickou, vedeckou, estetickou a kultúrnou hodnotou. http://www.zilina.sk/dokumenty/Nariadenia_20200227155518.pdf http://www.zilina.sk/dokumenty/Uznesenia_20200227160205.pdf
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam