Chránený areál Bradlo

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1251
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2020
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády SR č. 161/2020 Z. z. z 10. júna 2020, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo - účinnosť od 1.7.2020, 5. stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: CHÚ je definované ako podzemný objekt (2 staré banské diela) bez povrchovej výmery. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: biotopy druhov živočíchov európskeho významu: podkovár južný (Rhinolophus euryale), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), uchaňa čierna (Barbastellus barbastellus), lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii) a netopier brvitý (Myotis emarginatus) https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/161/ZZ_2020_161_20200701.pdf mapa https://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/418
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Obec: Rákoš, Nandraž
Katastrálne územie: Rákoš, Nandraž
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam