Chránený areál Vinište

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1252
Výmera chráneného územia: 57 885 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2020
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády SR č. 163/2020 Z. z. z 10. júna 2020, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište - účinnosť od 1.7.2020, 3. stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: biotopy európskeho významu: Tr5 Suché a dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a Kr2 Porasty borievky obyčajnej (5130). https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/163/ZZ_2020_163_20200701.pdf mapy https://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/63
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Obec: Podhradie
Katastrálne územie: Podhradie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam