Prírodná rezervácia Rydošová

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1253
Výmera chráneného územia: 883 470 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2020
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády SR č. 234/2020 Z. z. z 19. augusta 2020, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová - účinnosť od 15.9.2020
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty
Predmet ochrany: zóna A 5. stupeň 56,2711 ha, zóna B 4. stupeň 32,076 ha Zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na jej území, ako aj zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany prírodnej rezervácie. Predmet ochrany: Biotopy európskeho významu: Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy(9110), Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy (9140) a Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130). Biotop prioritného druhu európskeho významu: fuzáč alpský (*Rosalia alpina). Predmetom ochrany je aj zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na území prírodnej rezervácie.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Osadné
Katastrálne územie: Osadné
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Východné Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam