Prírodná rezervácia Vihorlatský prales

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1254
Výmera chráneného územia: 21 605 440 m2
Výmera ochranného pásma: 2 461 247 m2
Rok vyhlásenia: 2020
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády SR č. 237/2020 Z. z. z 19. augusta 2020, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo - ú. od 15.9.2020
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Vihorlat
Predmet ochrany: zóna A 5. stupeň 1574,5262 ha, zóna B 4. stupeň 586,0178 ha Úče vyhlásenia - zabezpečenie ochrany prir. procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prír. spoločenstiev na jej území, zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy eur. významu: Ls5.1 Buk. jedľ.-buk. kvetnaté lesy (9130), Ls5.2 Kyslomilné buk. lesy(9110),Ls5.3 Javor.-buk. hor. lesy (9140), Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (*180), Sk2 Silik. skal. steny a svahy so štrb. vegetáciou (8220), Ra1 Akt. vrchoviská (*7110), Ra3 Prech. rašeliniská a trasoviská (7140). *Rosalia alpina, Carabus variolosus, Bombina variegata, Triturus cristatus, Triturus montandoni, *Canis lupus, Lynx lynx, *Ursus arctos, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis bechsteinii, Nyctalus lasiopterus, Barbastella barbastellus, Strangalia thoracica, S. salamandra, Elaphe longissima, Vipera berus, Lacerta vivipara, Felis silvestris, Ciconia nigra, Strix uralensis, Aquila pomarina, Circaetus gallicus, Dendrocopos leucotos
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský, Košický
Okres: Humenné, Snina, Michalovce, Sobrance
Obec: Valaškovce (vojenský obvod), Kolonica, Ladomirov, Stakčín, Poruba pod Vihorlatom, Remetské Hámre, Strihovce, Zemplínske Hámre, Snina, Vyšná Rybnica
Katastrálne územie: Valaškovce-Stred, Valaškovce-Sever, Kolonica, Ladomirov, Stakčín, Poruba pod Vihorlatom, Valaškovce-Juh, Remetské Hámre, Strihovce, Zemplínske Hámre, Snina, Vyšná Rybnica
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Vihorlat
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam