Lido

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1255
Výmera chráneného územia: 82 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2020
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Mesto Piešťany
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 6/2020, ktorým sa vyhlasuje obecné chr. územie Lido, uznesenie MsZ č. 81/2020 z 27.8.2020 - ú. od 22.9.2020
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: Obec
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana lokality s významnou ekostabilizačnou, biologickou, vedeckou i estetickou hodnotou. Obecné chránené územie plní významnú krajinnoekologickú funkciu a ako súčasť regionálneho biocentra Vážsky ostrov a súčasne aj nadregionálneho biokoridoru Váh prispieva k vyváraniu trvalých podmienok na rozmnožovanie, úkryt a výživu mnohých organizmov ako aj na zachovanie prirodzeného vývoja ich spoločenstiev a prírodnej rovnováhy. Z hľadiska fauny je tu zastúpený jeden z najdôležitejších biotopov na Slovensku, a to vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre veľmi bohatú biodiverzitu, zastúpenú nielen národne ale aj európsky významnými druhmi. Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana tohto územia, ktoré plní funkciu ekologicky významného krajinného celku ako aj priestoru pre krátkodobý pobyt obyvateľov a návštevníkov mesta v prírode.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Piešťany
Katastrálne územie: Piešťany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam