Chránený areál Marcelovské piesky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1256
Výmera chráneného územia: 420 490 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2020
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády SR č. 244/2020 Z. z. z 26. augusta 2020, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky - účinnosť od 15.9.2020, 3. stupeň
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskeho významu: Pi2 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch (6120*) a Tr4 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch(6260*). Biotop druhu rastliny národného významu tarica krivoľaká pravá (Alyssum tortuosum subsp. tortuosum).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Marcelová, Radvaň nad Dunajom, Virt
Katastrálne územie: Krátke Kesy, Radvaň nad Dunajom, Virt
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Komárno 45-43, Mužla 45-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam