Chránený areál Kamenínske slaniská

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1258
Výmera chráneného územia: 1 194 971 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2020
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády SR č. 246/2020 Z. z. z 26. augusta 2020, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaninská - ú. od 15.9.2020, 4. stupeň
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskeho významu: Sl1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340*), Sl3 Panónske slané stepi a slaniská (1530*) a Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Kamenín, Kamenný Most
Katastrálne územie: Kamenín, Kamenný Most
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam