Chránený areál Čenkov

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1259
Výmera chráneného územia: 2 548 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2020
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády SR č.247/2020 Z. z. z 26. augusta 2020, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov - ú. od 15.9.2020, 3. stupeň
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskeho významu: Ls10 Panónske topoľové lesy s borievkou (91N0*), Ls3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku (91I0*), Pi2 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch (6120*), Tr4 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch (6260*). Biotopy druhov európskeho významu: kosatec piesočný (Iris arenaria), jesienka piesočná (Colchicum arenarium), kunka červenobruchá (Bombina bombina), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus). Biotopy druhov národného významu: alkana farbiarska(Alkanna tinctoria), chvojník dvojklasý (Ephedra distachya), kurička sivastá(Minuartia glaucina), stavikrv piesočnatý (Polygonum arenarium), silenka dneperská(Silene borysthenica),kavyľ piesočný (Stipa borysthenica).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky, Komárno
Obec: Mužla, Kravany nad Dunajom
Katastrálne územie: Mužla, Kravany nad Dunajom
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam