Chránený areál Panské lúky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1260
Výmera chráneného územia: 688 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2020
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády SR č. 248/2020 Z. z. z 26. augusta 2020, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky - účinnosť od 15.9.2020, 3. stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskehovýznamu: Sl3 Panónske slané stepi a slaniská (1530*) a Sl1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky(1340*). Biotopy druhov rastlín národné hovýznamu: gáfrovka ročná (Camphoros maannua), palina slanomilná rozložitá(Artemisia santonicum subsp. patens), steblovec močiarny (Puccinelia limosa), skorocel prímorský (Plantago maritima), astrička panónska (Tripolium pannonicum), prerastlík najtenší (Bupleurum tenuissimum), skrytka ostnatá (Crypsis aculeata), pakolenec obrúbený (Spergularia media), pakolenec slanomilný (Spergularia salina). Biotopy druhov živočícha európskeho významu: kunka červenobruchá(Bombina bombina). Biotopy druhov živočíchov národného významu: ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Tvrdošovce
Katastrálne územie: Tvrdošovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam