Chránený areál Devínske jazero

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1262
Výmera chráneného územia: 12 688 990 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2021
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 33/2021 z 27. januára 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero - ú. od 1.3.2021
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: Biotopy európskeho významu: Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (91E0*), Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Vo1 Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletra uniflorae alebo Isoeto-nanojuncetea (3130), Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Br5 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Lk8 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510). Biotopy národného významu: Lk10 Vegetácia vysokých ostríc, Kr9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek, Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd. Biotopy druhov živočíchov a rastlín európskeho a národného významu Predmetom ochrany je aj komplex význ. anorg. javov vzniknutých činnosťou rieky nížinného typu a komplex aluviálnych lúk a luž. lesov, mŕtvych ramien a rieč. terás
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Stupava, Vysoká pri Morave, Borinka
Katastrálne územie: Stará Graba, Vysoká pri Morave, Vačková, Hrubé lúky, Stupava
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Záhorie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam