Chránený areál Ostrovné lúčky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1263
Výmera chráneného územia: 6 743 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2021
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 34/2021 z 27. januára 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál ostrovné lúčky - ú. od 1.3.2021
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Biotopy európskeho významu: Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy (91E0*), Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0), Tr1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae (6210*) a Vo2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion (3150). Biotopy národného významu: Lk10 Vegetácia vysokých ostríc a Vo7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis). Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: vážka (Leucorrhinia pectoralis), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), hrúz bieloplutvý/Vladykov (Gobio albipinnatus), kunka červenobruchá (Bombina bombina), mlok dunajský (Triturus dobrogicus), netopier obyčajný (Myotis myotis)...
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - Čunovo, Bratislava - Rusovce
Katastrálne územie: Čunovo, Rusovce
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Dunajské luhy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam