Chránený areál Široká

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1264
Výmera chráneného územia: 2 035 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2021
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2021 z 27. januára 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Široká - účinnosť od 1.3.2021
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: Biotopy európskeho významu: Pi 1 Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340*) a Tr4 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch (6260*). Biotop národného významu: Ls6.1 Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy. Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis emarginatus). Biotopy druhov živočíchov národného významu: užovka hladká (Coronella austriaca), ropucha zelená (Bufo viridis), jašterica zelená (Lacerta viridis), netopier Brandtov (Myotis brandti), netopier fúzatý (Myotis mystacinus), netopier hrdzavý (Nyctalus noctula), očkáň bielopásy (Hipparchia alcyone), očkáň metlicový (Hipparchia semele), vretienka smldníková (Zygaena cynarae), kováčik (Ampedus ruficeps), slepúch lámavý (Anguis fragilis). Biotopy druhov rastlín národného významu: kolenec jarný (Spergula morisonii), kavyľ piesočný (Stipa borysthenica), ...
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 2. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Záhorie (vojenský obvod)
Katastrálne územie: Bažantnica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam