Chránený areál Čachtické Karpaty

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1265
Výmera chráneného územia: 7 035 098 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2021
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2021 z 27. januára 2021, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Biotopy európskeho významu: Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy (91H0*), Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy (9180*), Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy (9150), Pi5 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110*), Tr1.1 Suchomilné travinno-bylinné a krovité porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae (6210*), Tr5 Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty (6190). Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), ohniváčik veľký (Lycaena dispar). Biotopy druhu rastliny európskeho významu: klinček včasný Lumnitzerov (Dianthus praecox subsp. lumnitzeri).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 2. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Častkovce, Hrachovište, Višňové, Čachtice
Katastrálne územie: Častkovce, Hrachovište, Višňové, Čachtice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam