Kysacká jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1266
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 114 488 m2
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: 2021
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: NR SR, Okresný úrad Košice
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Okresného úradu Košice č. 96/2021 V. v. SR, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo prírodnej pamiatky Kysacká jaskyňa - ú. od 15.3.2021
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: -
Predmet ochrany: V ochrannom pásme prírodnej pamiatky sú predmetom ochrany citlivé jaskynné geosystémy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Kysak
Katastrálne územie: Kysak
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam