Prírodná rezervácia Brezové

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1273
Výmera chráneného územia: 168 493 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2021
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2021 Z. z. zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové - účinnosť od 1.8.2021
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskeho významu: Ra 6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Lk 5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430). Biotop národného významu: Lk 6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí. Biotopy druhu rastliny európskeho významu: kosákovec lesklý [Hamatocaulis vernicosus (Mitt.)] Hedenäs. Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: pimprlík mokraďný (Vertigo=Vertilla angustior), pimprlík močiarny (Vertigo geyeri). Mapa: https://www.zakonypreludi.sk/disk/zz/file/2021/2021c000z0289p001.pdf
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Štrba
Katastrálne územie: Štrba
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam