Prírodná rezervácia Pod Pajštúnom

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 134
Výmera chráneného územia: 1 414 197 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, KÚŽP v Bratislave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 8/2007 z 19.11.2007 - účinnosť od 1.12.2007, zóna A - 5. stupeň o. - 136,9531 ha, zóna B - 4. stupeň o. - 4,4666 ha
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je ochrana lesných spoločenstiev - bukových kvetnatých lesov, dubovo-hrabových lesov karpatských a lipovo-javorových sutinových lesov v ich prirodzenom druhovom zložení a štruktúre a ochrana pionierskych a subpanónskych travinno-bylinných porastov na karbonátovom substráte.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Stupava, Borinka
Katastrálne územie: Stupava, Borinka
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bratislava 44-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 10
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00134_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00134_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00134_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00134_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00134_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00134_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00134_0031 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00134_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00134_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00134_0009 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam