Prírodná pamiatka Selecké kamenné more

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 150
Výmera chráneného územia: 48 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1985
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Trenčíne č. 9 z 24.9.1985 - účinnosť odo dňa vyhlásenia
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana kamenného mora Považského Inovca, dôležitého z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Selec
Katastrálne územie: Selec
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bánovce nad Bebravou 35-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00150_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00150_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00150_0004 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00150_0005 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam