Prírodná pamiatka Selecký potok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 151
Výmera chráneného územia: 45 292 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Trenčíne č. 2-14/IX zo dňa 21.8.1984 - účinnosť od 21.8.1984, 4. stupeň o. - VZV KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana zachovalého fragmentu podhorského potoka, jeho prítokov a brahových porastov pre vedecké a výskumné ciele, ako aj významnú krajinotvornú a ekostabilizačnú funkciu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčianske Stankovce, Selec
Katastrálne územie: Malé Stankovce, Selec
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nové Mesto nad Váhom 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00151_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00151_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00151_0004 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00151_0011 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam