Národná prírodná pamiatka Podbanište

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1527
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 1 685 265 m2
Rok vyhlásenia: 2001
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva ŽP SR č.292/2001 Z.z. z 9.7.2001 - ú. od 1.8.2001, OP - vyhláška KÚŽP v Banskej Bystrici č. 4/2005 z 8.12.2005 - ú. od 1.1.2006
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Ochrana prírodných, kultúrnych a estetických hodnôt jaskyne, ktorá je najreprezentatívnejším príkladom aktívnej fluviokrasovej jaskyne s neporušenou kvapľovou výzdobou v podmienkach rozčleneného krasu kombinovaných vrásovo-zlomových štruktúr.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Jelšava 37-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam