Prírodná pamiatka Brehové porasty Dubovej

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 16
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1983
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie ONV v TN č. 5 zo dňa 19.8.1983, CHÚ siaha do vzdialenosti 2 m od v. toku, 4. stupeň - všeob. záv. vyhl. KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Predmetom ochrany sú jediné zachovalé brehové porasty svojho druhu v okrese. Predstavujú význačný ekostabilizačný a krajinotvorný prvok. Poskytujú útočisko množstvu ohrozených druhov vtákov (najmä bútľavé vŕby). Sú ľahko dostupným študijným objektom.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Podolie, Čachtice, Pobedim, Častkovce
Katastrálne územie: Podolie, Čachtice, Pobedim, Častkovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-14, 35-32 CHÚ siaha do vzdialenosti 2 m od vodného toku, nie je presne vymedzené, sú uvedené len katastr. územia.
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00016_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00016_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00016_0004 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00016_0010 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam