Prírodná pamiatka Súčanka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 161
Výmera chráneného územia: 67 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1983
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Trenčíne č. 2 zo dňa 16.12.1983 - účinnosť od 16.12.1983, 4. stupeň o. - VZV KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - účinnosť od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana zachovalého fragmentu podhorského potoka a jeho brehových porastov pre vedecké a výskumné ciele, ako aj významnú ekostabilizačnú funkciu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Dolná Súča, Hrabovka, Skalka nad Váhom
Katastrálne územie: Dolná Súča, Hrabovka, Skala
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00161_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00161_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00161_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00161_0004 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam