Prírodná pamiatka Štefanová

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 166
Výmera chráneného územia: 54 759 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Senici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie a uznesenie plen. zasadnutia ONV v Senici č. 207 z 26.10.1990 - ú. od 26.10.1990, 4. stupeň o. - všeob. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - účinnosť od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana zvyškov lúk masívu Žalostinej na flyšových zosuvoch s cennými populáciami ohrozených druhov rastlín, vrátane čeľade vstavačovitých, dôležitého z hľadiska vedeckovýskumného, kultúrneho a ochrany genofondu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava
Obec: Vrbovce
Katastrálne územie: Vrbovce
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Myjava 35-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 6
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00166_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00166_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00166_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00166_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00166_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00166_0013 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam