Národná prírodná pamiatka Jaskyňa mŕtvych netopierov

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1732
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2001
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR, KÚŽP v B. Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva ŽP SR č.292/2001 Z.z. z 9.7.2001, Vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 1/2004 z 20.5.2004 o Návšt. poriadku NPP Jaskyňa mŕtvych netopierov
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Ochrana jaskyne - najmohutnejšieho reprezentanta podzemného krasového fenoménu rozčleneného krasu monoklinálnych hrebeňov a chrbtov, s najpočetnejším zastúpením jaskynných úrovní.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam