Národná prírodná pamiatka Bobačka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1805
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2001
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 292/2001 Z. z. z 9.7.2001 - účinnosť od 1.8.2001
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Ochrana jaskyne, ktorá patrí medzi najtypickejšie fluviokrasové autochtónne jaskyne na Slovensku, vznikla v podmienkach planinového krasu, má bohatú, ropzmanitú a neporušenú kvapľovú výzdobu i jedinečné erózne formy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Obec: Muránska Huta
Katastrálne územie: Muránska Huta
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Muránska planina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam