Prírodná pamiatka Vlčianske mŕtve rameno

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 188
Výmera chráneného územia: 82 394 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1983
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Galante
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Galante č. 11-V./1983 z 9.9.1983 - ú. od 9.10.1983, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Ochrana jednej z posledných ukážok zvyškov mŕtvych ramien Váhu s pomerne dobre zachovaným pásom brehových porastov s typickými hydrofilnými biocenózami.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Šaľa
Obec: Vlčany
Katastrálne územie: Vlčany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Šaľa 45-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00188_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00188_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00188_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00188_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00188_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00188_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00188_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00188_0018 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam