Prírodná rezervácia Záhradská

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 192
Výmera chráneného územia: 87 323 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 2021
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2021 Z. z. z 19. mája 2021, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská - účinnosť od 1.6.2021
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskeho významu: Pr3 Penovcové prameniská (*7220), Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (*91E0), Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210), Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach (6430), Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz (7230). Biotop národného významu: Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky. Biotopy druhu rastliny národného významu: vstavač obyčajný (Orchis morio L.). Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: pimprlík mokraďný (Vertigo=Vertilla angustior), pimprlík bruškatý (Vertigo moulinsiana), *spriadač kostihojový (Euplagia=Callimorpha quadripunctaria), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), kunka žltobruchá (Bombinavariegata). Biotopy druhov živočíchov národného významu: rak riečny, mlok horský, salamandra škvrnitá, slepúch lámavý, užovka obojková/obyčajná, užovka stromová, dulovnica väčšia.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Lubina
Katastrálne územie: Lubina
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nové Mesto nad Váhom 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 12
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00192_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00192_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00192_0023 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam