Národná prírodná rezervácia Zelienka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 195
Výmera chráneného územia: 1 416 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: 2011
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: KÚŽP v Bratislave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2011 z 21. marca 2011 - účinnosť od 1.4.2011
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Dubovohrabové lesy panónske (91G0), Vlhko a kyslomilné brezovo-dubové lesy (9190), Rašeliniskové brezové lesíky (91D0), Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160) a Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), biotopov národného významu: Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy a Slatinné jelšové lesy, druhov európskeho významu a druhov národného významu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Obec: Lakšárska Nová Ves, Šaštín - Stráže
Katastrálne územie: Lakšárska Nová Ves, Šaštín
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Záhorie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 34-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 7
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00195_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00195_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00195_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00195_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00195_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00195_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00195_0014 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam