Prírodná pamiatka Biely vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 214
Výmera chráneného územia: 44 150 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV Považská Bystrica
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Považskej Bystrici č. 23/90 z 15.11.1990 - účinnosť od 15.11.1990, 4. stupeň o. - všeob. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - účinnosť od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana najrozsiahlejšieho čučoriedkového vresoviska s výskytom plavúňa obyčajného (Lycopodium clavatum) v Bielych Karpatoch, ktoré je dôležité z ekologického, vedeckovýskumného, náučného a kultúrneho hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Vršatské Podhradie
Katastrálne územie: Vršatské Podhradie
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Púchov 25-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00214_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00214_0015 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00214_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00214_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00214_0005 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam