Chránený areál Banskoštiavnická botanická záhrada

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 221
Výmera chráneného územia: 35 522 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1958
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Povereníctvo školstva a kultúry
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŠaK č.25 zo dňa 17.2.1958, 3. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Banskej Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. od 1.5.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Dendrologický objekt založený v r. 1807-1810 za účelom štúdia aklimatizácie cudzokrajných drevín a pre pedagogické účely.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Obec: Banská Štiavnica
Katastrálne územie: Banská Štiavnica
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00221_0013 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00221_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00221_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00221_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00221_0005 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam