Prírodná pamiatka Brezovská dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 226
Výmera chráneného územia: 24 768 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1989
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV Považská Bystrica
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Považskej Bystrici č. 29 z 21.12.1989 - ú. od 21.12.1989, 4. stupeň o. - všeob. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - účinnosť od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana ukážky kombinácie zosuvu a vápnitých penovcov s celým reťazcom hodnotných rastlinných spoločenstiev odstupňovaných v závislosti na podmočení, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrneho hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Červený Kameň
Katastrálne územie: Červený Kameň
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Púchov 25-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00226_0014 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00226_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00226_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00226_0007 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam