Prírodná rezervácia Brodnianka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 227
Výmera chráneného územia: 259 400 m2
Výmera ochranného pásma: 333 000 m2
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 1560/72 zo 6.3.1972
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: Územie tvoria svetlé a tmavé vápence, miestami vápnité bridlice. Z porastov tu prevládajú bučiny, na S svahoch s výskytom smreka a jedle, na sutinách s javormi, brestom horským a jaseňom. Na J expoz. sa vyskytuje hrab s ojedinelým dubom zimným.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Kysucké Nové Mesto, Žilina
Obec: Snežnica, Žilina
Katastrálne územie: Snežnica, Žilina
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 7
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00227_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00227_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00227_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00227_0018 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00227_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00227_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00227_0007 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam