Národná prírodná pamiatka Bystrianska jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 232
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 1 041 694 m2
Rok vyhlásenia: 1968
Rok poslednej novelizácie: 2005
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia SNR pre KaI, MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v B. Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhl. MŽP SR č. 293/1996 Z.z. z 30.9.1996 - ú. od 1.11.1996, Návšt. por. - vyhl. KÚŽP v B. Bystrici č. 2/2004 z 10.6.2004 - ú. od 1.7.2004, OP - vyhl. 5/2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Predmet ochrany v OP - citlivé jaskynné geosystémy. Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových vápencoch činnosťou podzemnej riečky Bystrianky na zlomových a puklinových plochách. Objavenie jaskyne - r. 1927, sprístupnenie - r. 1941.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Valaská
Katastrálne územie: Valaská
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-23 Brezno
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 23
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00232_0054 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0062 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0063 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0064 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00232_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0072 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0073 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0074 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0075 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0076 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0077 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0078 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0079 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0080 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0081 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0082 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0083 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0084 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0085 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00232_0086 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam